Eva Braun
سرگذشت «اوا براون Eva Braun» زنی كه تنها چند ساعت همسر قانونی هیتلر بود در كنار او وارد تاریخ شده است. «اوا» ششم فوریه سال 1912 در مونیخ به دنیا آمد و كار پدرش «تدریس» بود. وی 13 سال مِترس هیتلر بود. هیتلر 29 اپریل اورا زوجه قانونی خود كرد و روز بعد هر دو خودكشی كردند و اجساد آنان را در كنار هم آتش زدند تا به دست سربازان شوروی نیافتند.
    اوا براون منشی عكاسخانه ای در مونیخ بود كه هیتلر از دیرزمان مشتری آن بود و در آنجا باهم آشنا شده بودند. وی بعدا كار چاپ عكسها را بر عهده گرفت و چون روی عكسهای هیتلر بیش از اندازه دقت می كرد مورد توجه او قرار گرفت.
     در سال 1932 هنگامی كه «اوا» 20 ساله بود، هیتلر از وی خواست كه باهم زندگی كنند و «اوا» با وجود مخالفت پدرش دعوت هیتلر را كه هنوز یك مقام حزب ناسیونال سوسیالیست كارگران آلمان (نازی) بود پذیرفت و از آن پس تا آخرین لحظه عمر با هم بودند. هیتلر «اوا» را در امور دولتی و سیاست مداخله نمی داد و به ندرت اورا در مراسم با خود می بُرد.
    علاقه هیتلر به «اوا» وقتی بیشتر شد كه پس از نجات هیتلر از یك توطئه ژنرالها، «اوا» در نامه ای كه به او نوشت با جملاتی زیبا وفاداری همیشگی خودرا اعلام داشت. هیتلر مایل به بردن «اوا» با خود به پناهگاه زیرزمینی نبود كه «اوا» گفت كه مایل است با او بمیرد.
    سی ام آوریل سال 1945 كه پناهگاه هیتلر از نزدیك زیر آتش ارتش سرخ بود هیتلر پیش از آن كه با شلیك گلوله خودكشی كند به «اوا» داروی كشنده داد تا خودرا بكشد و وصیت كرد كه پس از مردن، اجساد آنها را با بنزین آتش بزنند. با وجود این، سربازان شوروی بقایای اجساد نیمسوخته را به دست آوردند. «اوا» تنها 33 سال عمر كرد.

    
اوا با هیتلر